Als we over de geschiedenis van de Maranathakerk willen schrijven, kan het niet anders of we beginnen met een stukje geschiedenis van het gedeelte van de stad waar die kerk staat: Rotterdam-zuid.

In de Nieuwe Maas lag een eiland: Fijenoord. Het toenmalige eiland was eigenlijk niet meer dan een griend. Of daar iets verbouwd werd, is niet bekend. Het eiland was van IJsselmonde gescheiden door water, het Zwanengat. Voor die tijd was er vanuit Rotterdam al wat activiteit op Fijenoord. Vanaf 1580 stond er een admiraliteitsgalg en in 1716 was er een pesthuis gebouwd. Als zodanig is het niet gebruikt, maar wel als opslagplaats, als opleidingsinstituut voor zeeofficieren en als weeshuis voor jongens en meisjes.

Vanaf het begin van de negentiende eeuw had Rotterdam ruimtegebrek, met name voor de industrie. Om die reden startte men met het bebouwen van Fijenoord. Er werden diverse bedrijven gesticht, waarvan sommige nog bestaan. Die bedrijven hadden behoefte aan woningen voor hun personeel, het liefst in de omgeving van de fabrieken. Dus werden grote hoeveelheden kleine arbeiderswoningen, gebouwd door particulieren, uit de grond gestampt.

De Noorderhaven (nu Koningshaven) werd gegraven, waardoor het Noordereiland ontstond. Er kwam een brugverbinding met de stad en ook een spoorverbinding. Op 15 juli 1869 kwam de grenswijziging met IJsselmonde tot stand waardoor (nu) Feijenoord officieel bij Rotterdam ging horen.

Kerkelijk was er niets en hier begint eigenlijk de voorgeschiedenis van de Maranathakerk

In 1862 werd in een schaftloods van de Nederlandse Stoombootmaatschappij de eerste kerkdienst gehouden. Op een groot ijzeren fornuis werd een lessenaar geplaatst, een groen kleed er omheen gespannen en de preekstoel was klaar. De zondagschool Jeruel werd opgericht en ook werd er catechisatie gehouden.

foto kleine kerkDe hervormden hoorden kerkelijk bij IJsselmonde. Maar als men naar de kerk wilde, moest men met een roeiboot de Maas oversteken. Dat stuitte op praktische en principiële bezwaren. Bovendien bekommerde de kerkenraad van genoemde gemeente zich niet echt om de leden op Feijenoord.

In 1882 werd er aan het eind van de Oranjeboomstraat een kerkje gebouwd. De bouw werd bekostigd door de opbrengsten van inzamelingen bij het door G. M. Roentgen gebouwde etablissement Fijenoord, met scheepswerf, reparatiewerkplaats en machinefabriek, pal naast het Pesthuys. Het kerkje werd in 1883 in gebruik genomen door H.L. Vinke.

Er waren 500 zitplaatsen en het werd 'de kleine kerk' genoemd. Tot 1916 is de kerk gebruikt. In 1917 is het gebouw gesloopt.

In 1898 werd de Wilhelminakerk in gebruik genomen. Deze kerk was voor een belangrijk deel betaald door de gezusters van Dam (ook bekend van het Diaconessenhuis)

In de beginjaren 1900 werden de stadswijken Bloemhof en Hillesluis gebouwd. Door de enorme toestroom van werkzoekenden van de Zuid Hollandse eilanden was er een grote behoefte aan woningen. Deze bewoners waren kerkelijk aangewezen op de Wilhelminakerk. De afstand naar deze kerk was voor velen een bezwaar en er werd aangedrongen op een eigen kerk op zuid. De kerkenraad van de Wilhelminakerk was het met de bewoners van de genoemde stadswijken eens: Er moest een kerkgebouw in de nieuwe stadswijken komen. De gemeente Rotterdam had een stuk grond beschikbaar aan de Hillevliet.

De kerkenraad ging op zoek naar een geschikte architect en kwam uit bij de heer B. Th. Boeyinga. Hij ontwierp o.a. de Koningskerk (afgebrand in 2003) in Haarlem en de Gereformeerde Kerk aan het Bolwerk Zuid (zie foto)kerk bergen op zoomin Bergen op Zoom.

De heer Boeyinga werkte in Rotterdam samen met architect R.J. Hoogeveen. Die heeft ook de school naast de kerk ontworpen. De kerk werd gebouwd door aannemer W. Korevaar, de opzichter was de heer H. Meijer jr.

De kerk is gebouwd in een kruisvorm. In de gevels is veel gebruik gemaakt van natuursteen.

Voor het ontwerpen van het gebouw heeft de architect eerst lijnen getrokken onder een hoek van 45 graden met de Hillevliet. Deze lijnen heeft hij haaks op elkaar geplaatst zodat figuren ontstonden van 3.30m. bij 3.60m. Deze maat is overal in het gebouw terug te vinden in de afstand van de kolommen, de breedte van de portalen enz. De hoogte van de toren is 13 x 3.60 =46.80 m Het hele gebouw staat op 736 houten palen waarvan 84 onder de toren en 22 onder de tuinmuren.

De kerkzaal had oorspronkelijk 1200 zitplaatsen. Door het weghalen van drie banken in het middenschip zijn er nu nog 1100 plaatsen over. De kerk had oorspronkelijk een zachtboard plafond. Hieronder is in de jaren tachtig een schrootjesplafond aangebracht waardoor de akoestiek verbeterd is.

kerk in haarlemDe kansel was identiek met die in de kerken in Haarlem (zie foto) en Bergen op Zoom. Het oorspronkelijke ontwerp, met de balustrade voor de preekstoel en daarin het doopvont, is verdwenen. Op de balustrade bevond zich een verhoging in de vorm van een M.

Het gietijzeren raam aan de Hillevlietzijde is nog origineel, terwijl de ramen aan de Zuid Polderstraat vervangen zijn door aluminium ramen.

Daardoor is ook het gebrandschilderde raam tegenover de kansel verdwenen. Hierop werd de gelijkenis van de verloren zoon uitgebeeld.

De gevel van de kerkenraadskamer is totaal veranderd door het aanbrengen van lange stroken glas op de plaats waar eerst de ramen met glasroeden zaten.

 

 In 1998 is het in slechte staat verkerende 'Dekker- orgel' vervangen door het 'Van de Heuvel -orgel'.

orgel maranathakerk

In de jaren '70 van de vorige eeuw was de onderhoudstoestand van het gebouw zeer slecht. Bij regenbuien moest de koster twintig emmers en teilen neerzetten om het lekwater in de kerk op te vangen. De afgelopen jaren is veel onderhoud gepleegd, maar het is en blijft een gebouw van tachtig jaar oud.

 

maranathakerk in aanbouwDe geschiedenis en de inrichting

Het was gisteravond voor de Ned. Herv. Gemeente van Feijenoord, voornamelijk voor hen die in het zuidelijk gedeelte wonen een feesture. Immers het zoo met ongeduld verwachte oogenblik was aangebroken waarop “de nieuwe kerk’’ plechtig zou worden ingewijd.

De geschiedenis van de nieuwe kerk dateert al van vele jaren terug. Ze werd geboren uit den drang der noodzakelijkheid door de uitbreiding der Gemeente in de richting van de Maas en de Rijnhaven. Vandaar dat er pogingen in het werk werden gesteld om ook in die omgeving een kerk te verkrijgen Allereerst werd opgericht een “Twee-en-een-halve cent vereeniging”, die daarmede een goed en nuttig werk verrichtte.

Na een paar jaren wisten kerkvoogden, hoewel ze over weinig financiën beschikten, de hand te leggen op een complex bouwgrond aan de Pretorialaan, waar weliswaar geen kerk kon worden gebouwd, maar toch een zeer doelmatig lokaal waar gedurende veertien jaren het Gods Woord werd verkondigd. Een groot voordeel voor de Gemeente was dat boven het lokaal nog verscheidene woonhuizen verhuurd konden worden die een niet onaanzienlijke bate afwierpen wat overgeschreven werd op het “fonds nieuwe Kerk”

Daar evenwel de uitbreiding der bevolking te snel toenam, bleek het lokaal vaak te klein.  Opgericht werd een “Commissie voor den bouw van een nieuwe kerk in de Afrikaanderwijk”.  Deze commissie heeft, met veel steun uit de Gemeente goed en nuttig werk verricht; zoodat zij met trots mag neerzien op het resultaat van haar arbeid waarop gisteravond de kroon werd gezet,  hoewel uit den aard der zaak haar arbeid nog niet geëindigd was, daar natuurlijk op het nieuwe statige kerkgebouw nog veel schulden rusten.

De inwijding

Voor de goede orde waren voor de inwijding der kerk kaarten verstrekt terwijl voor den aanvang nog een groot aantal belangstellenden kon worden toegelaten.

Om halfacht nam de heer J. Vreeken, president-kerkvoogd, het woord om de nieuwe Maranathakerk aan den kerkeraad over te dragen, er zijn blijdschap over uitsprekende dat de bouw onder gunstige omstandigheden heeft mogen plaatshebben wat mede ook zijn oorzaak had in de welwillende houding van het gemeentebestuur en zijn ambtenaren. Vervolgens hoopte spr. dat tot in lengte van dagen dit schoone kerkgebouw de vergaderplaats der Gemeente mag zijn en er veel zegen mag worden genoten.

Zichtbaar ontroerd legde toen ds. Kijftenbelt, hiervoor de eerste maal den zegen op de overtalrijke schare waarna spr. liet aanheffen Psalm 122 vers 1 „Ik ben verblijd wanneer men mij Godvruchtig opwekt”. Indrukwekkend golfden de zilveren accoorden van het fraaie orgel, bespeeld door den heer Kool door de gewelven en met eerbied zong de Gemeente dezen toepasselijken Psalm mede. Hierna las spr. de Geloofsbelijdenis voor en vervolgens Genesis 28 de verzen 10 tot 22 om zich vervolgens te richten tot vertegenwoordigers der Synode, het provinciaal kerkbestuur, het classicaal bestuur van den ring IJsselmonde en de randgemeenten den oud-predikant dr. De Lind van Wijngaarden, kerkeraad en gecommitteerden van Rotterdam, de vereeniging van kerkvoogdijen, de federatie van Diaconieën, den inspecteur der bouwpolitie en vervolgens allen die aan den bouw hebben medegewerkt vooral den laatsten dankend dat zij hebben gebouwd een echt Protestantse kerk, als brengende het Woord in het centrum.

Zich daarna tot zijn Gemeente wendende sprak ds. Kijftenbelt zijn groote voldoening er over uit dat thans het oogenblik is aangebroken waarop de Maranathakerk kon worden geopend, maar boven alles  gaf hij Gode de eer als zijnde dien Oppersten Bouwmeester Die ons in alles is nabij geweest.

Spr. memoreerde vervolgens nog het opgaan naar het oude Maranatha waar velen, vooral in den laatsten tijd, geen plaats meer konden vinden en daarom verheugde het hem te meer nu dat de Heere ruimte heeft geschonken . 

 

De bestanden zijn erg groot. Hoe kan dat?

Sinds 14 maart 2012 worden opnames van hogere opnamekwaliteit aangeboden. Voorheen was de bitrate 16 kbps, tegenwoordig 48 kbps. Hiermee is ook de muziek aangenamer te beluisteren. Deze keuze is gemaakt omdat er vraag naar was en bezoekers tegenwoordig (bijna) niet meer via een telefoonlijn internetten.

Kan ik opnames van voor 14 maart 2012 in hoge kwaliteit beluisteren?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Er staat nog geen opname online. Hoe kan dat?

Van diensten van jaren terug is er soms inderdaad geen opname. Het kan ook zijn dat de opname die u zoekt nog wordt bewerkt. Een enkele keer komt het voor dat er door omstandigheden geen opname is gemaakt. Mail gerust de webredactie als u een specifieke preek zoekt, dan kunnen wij nagaan of wij die nog ergens hebben staan.

Ik maak regelmatig gebruik van jullie website en wil graag een gift doen. Kan dat?

Jazeker. Op deze pagina vindt u de benodigde gegevens.

Ik heb een andere vraag of opmerking.

Maak gebruik van het contactformulier via de link onderin of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Een financiële bijdrage kunt u geven op (één van) onderstaande rekeningnummers.

Kerkvoogdij NL93FVLB0225327112 t.n.v. penningmeester Herv. Wijkgemeente Maranathakerk Rotterdam-ANBI : RSIN 002536146 
Diaconie NL95INGB0002154038 t.n.v. Diaconie Maranathakerk Ridderkerk - ANBI : RSIN 002537278
Evangelisatie NL38INGB0006933575 t.n.v. Ev. Commissie Herv. Maranathakerk - ANBI : RSIN 002537278
Zending NL77INGB0002691257 t.n.v. penningmeester GZB Maranathakerk Rotterdam - ANBI : RSIN 002537278
Kerktelefoon NL95INGB0002154038 t.n.v. Diaconie Maranathakerk o.v.v. kerktelefoon - ANBI : RSIN 002537278
Bandrecorderdienst NL95INGB0002154038 t.n.v Diaconie Maranathakerk o.v.v. bandrecorderdienst - ANBI : RSIN 002537278
Website en online meeluisteren/kijken NL95INGB0002154038 t.n.v. Diaconie Maranathakerk o.v.v. Website & streaming - ANBI : RSIN 002537278
Kerkblad In&Om       NL93FVLB0225327112 t.n.v. penn. Herv. Wijkgem. Maranathakerk o.v.v. In&Om - ANBI : RSIN 002536146

Collectebonnen

We bieden drie waarden collectebonnen aan.  

 • 20 bonnen van € 0,50 kosten € 10,-
 • 20 bonnen van € 0,60 kosten € 12,-
 • 20 bonnen van € 1,00 kosten € 20,-

Bestellen is eenvoudig: maak het juiste bedrag over naar rekeningnummer NL93FVLB0225327112 t.n.v. "Herv Wijkgem Maranathakerk", te Rotterdam. - ANBI : RSIN 002536146

Collectebonnen en giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Afhalen kan bij de consistorie tot twee weken na betaling. Voor vragen kunt u terecht bij J.G. Vriesema via het contactformulier op deze pagina.

Video, klik hier.

Fijn dat u onze kerkdiensten via internet meebeleeft!
Maakt u regelmatig gebruik van de livestream, overweegt u dan een donatie op NL95INGB0002154038 t.n.v Diaconie Maranathakerk ovv Website&Streaming. Ons ANBI-nummer is RSIN002537278. Uw giften stellen ons ook in staat de techniek stapje voor stapje te verbeteren.
Alvast hartelijk dank en een gezegende dienst!

Of klik op deze link...

Alleen audio, klik hier.

 

Fijn dat u onze kerkdiensten via internet meebeleeft! Maakt u regelmatig gebruik van de livestream, overweegt u dan een donatie op NL95INGB0002154038 t.n.v Diaconie Maranathakerk ovv Website&Streaming ANBI:RSIN002537278 Uw giften stellen ons in staat de techniek stapje voor stapje te verbeteren.
Alvast hartelijk dank en een gezegende dienst!

Wilt u video's terugkijken? Dat kan via ons archief: Archief met samenvatting, video en geluidsopnames

Met een RSS feed reader wordt u, zonder een website te bezoeken, op de hoogte gebracht van updates.

Maranathakerk.nu biedt een feed voor de erediensten, en een feed voor de pagina inclusief filters. Heeft u bijvoorbeeld gefilterd op een Bijbelboek en klikt u dan op de link "Abonneer op deze pagina inclusief filters", ontvangt u in uw feed reader alleen updates wanneer er een eredienst is toegevoegd waarin uit het betreffende Bijbelboek is gepreekt. Hetzelfde gebeurt wanneer u op predikant, of een combinatie van Bijbelboek en predikant heeft gefilterd. Zo ontvangt u alleen de updates die u wilt.

 • Zoekfunctie
 • Terug van weggeweest sinds Januari 2014: informatie in de mp3-bestanden. Alle mp3-bestanden op de website zijn bijgewerkt, zodat uw muziekspeler correct weergeeft wie er heeft gepreek en over welke tekst.

Uw wensen en ideeën om de website te verbeteren horen wij ook graag! Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ondertussen blijft de webredactie bezig de website up-to-date te houden, zowel wat betreft preken, als de achterliggende software.

 1. Enkele theologische lijnen
  In het Bijbelboek Handelingen lezen we hoe het diakenambt ontstond (Handelingen 6). Er waren apostelen die bezig waren in de bediening van het woord, de Grieks sprekende weduwen werden echter vergeten in de dagelijkse verzorging. Juist om ook deze armen te hulp te kunnen komen is het diakenambt ingesteld. Het diakenambt is het ambt waarin wordt gediend. Zoals Christus gekomen is om te dienen, zo mag de diaken de gemeente dienen. Kernwoorden van het diaconaat zijn altijd geweest "barmhartigheid" en "gerechtigheid". God toont zich bewogen over de arme en de kwetsbare (ook al in het Oude Testament, vgl. Leviticus 19). Het gaat dus om kansarmen en kwetsbaren. Het ambt van diaken is op hen gericht. In de gemeente halen de diakenen daarom de gaven op voor de armen. Zij delen deze vervolgens weer uit aan degenen die dat nodig hebben. Financiële hulp dus (vgl. Handelingen 11 vers 28-29). Daarnaast kunt u ook denken aan andere vormen van hulp, zoals ziekenbezoek. Deze hulp is niet beperkt tot de eigen gemeente, maar kan zich ook uitstrekken naar andere gemeenten (2 Korinthe 8 en 9). Uiteindelijk is de strekking van het diakenambt zelfs wereldwijd en vallen christen en niet-christen onder de ambtelijke dienst van de diaken. Denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10 vers 25-37): ieder mens is onze naaste.
 2. De kerkorde van de PKN
  In de kerkorde van de PKN zijn meerdere passages te vinden die betrekking hebben op de diaconale roeping. Deze diaconale roeping wordt gemeentebreed bedoeld en richt zich tot alle gemeenteleden. De roeping is ook niet beperkt tot binnen de gemeente, maar strekt zich wereldwijd uit. De diaken heeft in dit geheel onder meer een sturende rol. Een belangrijke passage waarin de kerkorde de diaconale roeping tot uitdrukking brengt, is de volgende: De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door: - het betrachten van onderling dienstbetoon, - het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben, - het deelnemen aan arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn, - het signaleren van knelsituaties in de samenleving en - het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
 3. Activiteiten
  Binnen de Maranathakerk zijn vier diakenen verantwoordelijk voor een of meer van de hierna genoemde taken (niet alle taken worden genoemd).
  1. Het inzamelen van de gaven van de gemeente voor het diaconale werk (zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd).
  2. Het diaconale bezoek van hen die kampen met financiële, sociale of lichamelijke nood.
  3. Het dienst doen aan de Tafel des HEEREN.
  4. Het in stand houden van de kerktelefonie.
  5. Het ondersteunen van het jeugd- en evangelisatiewerk daar waar nodig.
  6. Het onderhouden van nauwe contacten met de diverse werkgroepen, zoals de Hervormde Vrouwendienst (HVD), Psycho-pastorale hulpverlening (PPH), de werkgroep Roemenie en de commissie werelddiaconaat.
  7. Het bezoeken van 80-plussers
  8. Het verzorgen van het busjesvervoer
  De diakenen doen niet alles zelf. Bij verschillende taken zijn gemeenteleden betrokken. Denk aan het busjesvervoer, de werkgroep Roemenie, de HVD en de PPH. Ook helpt, vanuit de centrale diaconie, een diaconaal maatschappelijk werker in de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ), waar de Maranathakerk deel van uitmaakt. De dames van de HVD hebben tot taak om de bejaarden en de zieken van de gemeente te bezoeken. Ook de gezinnen die verblijd zijn met de geboorte van een kind, worden door de HVD bezocht. Daarnaast berust de organisatie van de ouderenmiddagen, het kerstfeest met en voor de ouderen en het jaarlijkse reisje met de ouderen van de gemeente bij de HVD.
 4. Contact
  De wijkdiaconie bestaat uit vier diakenen. Binnen de diaconie zijn de taken verdeeld, zie onder. De Maranathakerk valt onder de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ). De PGRZ kent ook een kerkenraad, en de diaconie heeft dan centrale diaconie. De wijkdiaconie stuurt steeds een afvaardiging naar de centrale diaconie. De centrale diaconie wordt ondersteund door een diaconaal maatschappelijk werker (DMW). Hier kunnen de verschillende wijkdiaconieën onder voorwaarden gebruik van maken.

Tot slot. Wanneer u nood ziet in de gemeente of daarbuiten, dan kunt u dat altijd doorgeven aan de diaconie. De wijkdiaconie kan dan het probleem zelf oplossen of doorverwijzen naar de diaconaal maatschappelijk werker.

Op zondag is parkeren in de omgeving van de kerk gratis.
Op andere dagen betaalt u tussen 09.00 en 18.00 uur € 0,50 per 20 minuten.

U vindt gebruikelijk een parkeerplaats in de straten rondom de kerk op niet meer dan vijf minuten loopafstand.

Zaal of kerkgebouw huren?

Voor alle zaken rondom kerk en zalen gebruik kunt u contact opnemen met de coördinator Paul de Ruiter.

Mogelijkheden om te dienen.

Taken

Naast ouderlingen en diakenen zijn er ook ouderling-kerkrentmeesters. Zij zijn met name belast met de financiën en de zorg voor de (kerk)gebouw(en) van de kerkelijke gemeente.

Samenstelling

E.J. Quik Voorzitter
A.W. van der Schoor  Secretaris
A. Clements  
J.G. Vriesema  Penningmeester (kerkrentmeester-niet-ouderling)