Sinds vandaag kunt u de preek ook downloaden voorafgegaan door de Schriftlezing. Bij de preek vindt u voortaan vier opties:

  1. Download van de gehele dienst
  2. Download van de preek
  3. Download van de Schriftlezing (nieuw)
  4. Download van de Schriftlezing + preek in één bestand (nieuw)

Kijkt u bijvoorbeeld op http://www.maranathakerk.nu/preken/item/2402-2017-02-26-17-00

Danie is een aantal jaren lid geweest van onze gemeente, toen is het gezin verhuisd naar Krimpen aan de IJssel.

Wat fijn om haar volgende maand als spreekster te mogen begroeten.

Tijd: 09.30 uur tot 11.30 uur, inloop vanaf 09.00 uur.

Crea- en boekentafel van Joy uit Barendrecht aanwezig.

Voor kinderoppas wordt gezorgd.

Welkom, neem vriendin, buurvrouw en alle vrouwelijke familieleden mee om deze morgen mee te maken...

Hartelijke groet,

Inge Olislagers

(tel. 010- 4192776)

Doet u mee? Alvast bedankt namens de kinderen in Roemenië.

Klik hier voor meer info.

 

Als bestuur zijn wij op zoek naar een vrijwilligster voor Casa Ruchama.

 Klik hier voor profiel.

De opname voor kerstzangavond 2016 vindt u hier: /opnames/divers/Zangavond 24-12-2016.mp3

voor de video-opname klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=KakAxbqGEvM

De insteek is dat we met elkaar een broodmaaltijd zullen nuttigen. Tevens zal er een korte meditatie gehouden worden en zingen we enkele liederen. Voor alle achterblijvers die niet op vakantie gaan is het een gezellige en inhoudsvolle avond. De zomerkring is bedoeld voor de gehele gemeente, iedereen is van harte welkom! De inloop is vanaf 18:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Vanaf 18:30 uur hopen we te starten met de maaltijd. Rond 20:00 uur zal de zomerkring afgelopen zijn.
Graag horen wij vooraf of u / jij van plan bent te komen
De kerkenraad heeft de afgelopen maanden dit thema samen met de Bijbelkringleiders verder uitgewerkt. Op de gemeenteavond van D.V. 30 juni zullen de ideeën uitgebreider gepresenteerd worden. U kunt daar ook al uw vragen en opmerkingen kwijt. Verder komt de zes-jaarlijkse stemming aan de orde. We nodigen u dan ook van harte uit voor deze avond.

Dit jaar wordt voor de tweeëntwintigste keer het pop-up restaurant Happietaria in Rotterdam opgezet. Het restaurant is een maand geopend (mei 2016) en wordt volledig gerund door studenten, die zich vrijwillig inzetten. De opbrengst van het restaurant gaat in zijn geheel naar het goede doel. Dit project, een initiatief van Happy Gift, bestaat al sinds 1994 en is (bijna) jaarlijks terugkerend in elke grote studentenstad.Misschien bent u of is uw kerk vorig jaar al benaderd door de organisatie, misschien ook niet, desalniettemin wil ik u graag iets meer vertellen over het project om u enthousiast maken een steentje bij te willen dragen. Het doel van dit jaar is Stichting ZOA: meer schoon drinkwater in Burundi. Slechts 70% procent van alle inwoners en maar 42% van de plattelandsbewoners heeft toegang tot schoon drinkwater. Vrouwen en kinderen leggen grote afstanden af (vele uren) om water te halen. Het water wordt uit beken, rivieren of meren gehaald en gebruikt zonder het te reinigen. “Vies” drinkwater verhoogt de kans op watergebonden ziekten, zoals cholera en diarree, maar ook alle gevolgen van dien, zoals verlaagde productiviteit, zichtbaar. Concreet wil ZOA kleinschalige waterverzamelingssystemen opzetten. Al drie soorten drinkwatersystemen zijn geïntroduceerd op verschillende basisscholen: een regenwater-verzamel-systeem, een bron met een handpomp, en ze hebben een lokaal distributie systeem uitgebreid en voorzien van watertanks. Het streven is om nog meer van zulke watervoorzieningen te financieren. Wat kunt u concreet voor ons betekenen? Door het neerleggen van flyers en ophangen van posters in (de hal van) uw kerk, het schrijven van een stukje in uw kerkblad/nieuwsbrief, of het doen van een financiële donatie kunt u het project helpen bekend maken en steunen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar http://happietariarotterdam.nl
Graag horen wij zo snel mogelijk van u of dit mogelijk is en wat u hierin van ons verwacht.
Met vriendelijke groet,

Louise Geluk
Bewustwordingscoördinator
Public Relations
Happietaria Rotterdam

De stille week begint, de week waarin we intens betrokken willen zijn bij het lijden van Jezus en daarin bij het lijden van mensen.
"…En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is:
Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin." (Johannes 12 : 14-15) 
Jeruzalem, dat Hij bemint,
Zijt gij de moeder van dit kind?
Wat is er tussen u en Hem?
Dit is zijn uur, Jeruzalem,
Hij is uw Koning, gij zijn bruid,
Hosanna, roep zijn glorie uit!

Lied 123, strofe 6 uit "Een lied op de lippen", Tom Naastepad
Na een aantal jaren hulp aan Roemenië te hebben geboden door het leveren van goederen en voedsel, is in september 2011 de stichting Casa Ruchama (= huis van ontferming) opgericht. Deze stichting heeft tot doel diaconale hulp te bieden aan minder bedeelde naasten in met name Roemenië. In de achterliggende tijd is een stuk grond in Arad gekocht, waar vervolgens drie woningen zijn gebouwd. Deze woningen zijn bewoonbaar gemaakt en zullen in de toekomst onderdak bieden aan weeskinderen. De focus ligt bij weesjongeren van 18+, maar andere daklozen of kansarme jongeren kunnen ook tot de doelgroep behoren. 

Het doel van Casa Ruchama is binnen 5 jaar tenminste 5 jongeren​ onderdak bieden op hun weg naar zelfstandigheid. Dit gebeurt in samenwerking met onze Roemeense vereniging Asociație Casa Ruchama Romania. Een goede samenwerking met de lokale Hongaars Hervormde gemeenten is ook van groot belang. De jongvolwassenen zullen moeten integreren in deze gemeenschap. Het is de bedoeling dat de zij na het weeshuis en na hun scholing werk hebben of actief werk zoeken.

Vanuit Casa Ruchama zal daarnaast op diverse manieren hulp worden geboden aan o.a. arme gezinnen, gehandicapten en Roma families. Deze hulp zal variëren van voedsel/levensmiddelen, zaaigoed (voor groenten) tot materialen voor zieken en gehandicapten (bijv. incontinentiemateriaal). Deze hulp wordt ​ ter plekke uitgedeeld aan de mensen die de hulp nodig hebben door​ leden van de Stichting Casa Ruchama en medewerkers van Casa Ruchama Romania.

Wordt ook vriend van Casa Ruchama! Voor een klein bedrag per maand sponsort u dit goede doel. We zijn erg gebaat bij een structurele inkomstenstroom. ​ ​

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.casa-ruchama.nl.
Voor al het leed dat ons en deze wereld treft, vragen wij God om recht te doen.

Het leesrooster vermeldt Hebreeën 9 : 11-15, de volmaaktheid van het offer van Christus.
"Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht." (Hebreeën 9 vers 12) 
God zal wel zorgen voor een lam.
Ziet hoe zijn vader Abraham
het brandhout op zijn schouders legt:
de Oudste neemt de schande weg.
Hier treedt Hij in het heiligdom,
zijn liefde keert ons leven om.
Lied 123, strofe 5
Uit "Een lied op de lippen",

In deze voorbereidingstijd voor Pasen richten wij onze ogen op God, of Hij naar ons en naar zijn wereld wil omzien.
Het eeuwenoude leesrooster vermeldt Lucas 11 : 14-28, de duiveluitdrijving.
"En Hij dreef een demon uit bij iemand, en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. " (Lucas 11 vers 14)
"..Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wan-del als kinderen van het licht " (Efeze 5 vers 8) 

O Heer aan wie geen luister is
U legt de vorst der duisternis
zijn gesel en zijn gruwel aan:
Brengt Gij dat wereldrijk tot staan?
Drijf hem in onze harten uit
en heers met uw zachtmoedigheid

Lied 123, strofe 3 uit "Een lied op de lippen", Tom Naastepad

We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden en zingen doorklinken.
Het leesrooster vermeldt Johannes 6 : 1-15, de eerste broodvermenigvuldiging
"En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. " (Johannes 6 vers 11)
"...het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaän. " (Jozua 5 vers 12) 
Uw vrede neemt de overhand,
zij voert ons in ‘t beloofde land
vol druiven en het edelst graan:
o Jozua, wat draagt gij aan?
Daar doen zich duizenden te goed,
Heer Jezus, aan uw overvloed!
Lied 123, strofe 4 uit "Een lied op de lippen",

Wij vragen Gods barmhartigheid, zijn ontferming, over ons en over allen in deze wereld die lijden.
Het eeuwenoude leesrooster vermeld Mattheus 17 : 1-9, de verheerlijking op de berg.
"De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk. " (Ex.24: 16)
...Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! 

Zijn Wet is voor Hem uitgegaan,
Mozes heeft op de berg gestaan,
Elia die zijn toekomst hoort
is in de wolken weggevoerd:
zij kwamen bij zijn heerlijkheid
toen Hij ging sterven in de tijd.
Lied 123, strofe 2 uit "Een lied op de lippen"
Tom Naastepad